top of page

PRIVACYVERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum de privacy wetgeving binnen de hele Europese Unie gelijk is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze privacyverklaring is gebaseerd op de nieuwe AVG.

I AM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we
I AM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van I AM en/of omdat u deze zelf invult via het contactformulier op de website. I AM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam

 • Uw adres

 • Uw telefoonnummer

 • Uw geboortedatum

 • Uw e-mailadres

 • Uw IP-adres

Waarom hebben we gegevens nodig

I AM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         Het goed kunnen uitvoeren van een opdracht 

·         Het afhandelen van uw betaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief

·         Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren we gegevens

I AM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

I AM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@iamcoaching.nl. I Am zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

I AM gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Beveiliging

I AM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@iamcoaching.nl.

Behandeldossier

I AM maakt een behandeldossier aan waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Dit is wettelijk verplicht door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO.

Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die I AM, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener.

I AM doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegeven en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

I AM heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het behandeldossier blijven zoals wettelijk bepaald 20 jaar bewaard.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor de financiële administratie wordt een deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt zodat een factuur kan worden opgesteld.

 

Op de factuur staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Datum van de behandeling en de prestatiecode

 • De kosten van de sessie  

 

bottom of page